GNIST_Tiller_OE8A0241_fotoKristinStoylen.jpg

Liten og ny i Gnist Tiller

I samarbeid med Trondheim kommune deltar Gnist Tiller i et 5 årig nasjonalt folkehelseprosjekt som heter «Liten og ny i barnehagen», med mål om å utvikle en modell for trygg og god tilvenning i barnehagen.


Nyere forskning viser hvor viktige de første leveårene er. Barna er da sammen med få og kjente personer, og har stort behov for trygghet og gode relasjoner. Overgangen til barnehage med fraværet av foreldrene, nye rutiner, ukjente omgivelser og flere voksne som ikke kjenner barnets signaler og behov, er mye for barnet å ta innover seg på en gang. Det foreligger i dag lite kunnskap om hvordan en god tilvenningsperiode bør være, men vi vet mye om hva små barn trenger for å ha det bra. Blant annet trenger de tid sammen med foreldrene sine til å gjøre seg kjent med nye mennesker og steder.  På tross av det, har de fleste små barn fortsatt tre dagers tilvenning til barnehagen med foreldrene til stede. 


I prosjektet “Liten og ny i barnehagen”, vil vi prøve ut og evaluere ulike tilvenningsmetoder for å finne ut mer om hva som trygger barnet, og hvordan vi i barnehagen og dere foreldre kan samarbeide for at tilvenningen blir en god opplevelse. Det legges til rette for en mer foreldreaktiv tilvenning, hvor barnehageansatte får lære å kjenne barnet gjennom foreldrene. Barnet får på denne måten anledning til å bruke foreldrene som en trygg base for utforskning av alt det nye i barnehagen, og foreldre får muligheten til å gjøre seg godt kjent med barnehagens rutiner og etablere en samarbeidsrelasjon med de ansatte, samt skape relasjoner til andre foreldre og barn i barnehagen. “Gnist Tiller er glad for å kunne være med på dette forskningsprosjektet sammen med Trondheim kommune, NTNU og andre barnehager. 
Her skal vi sammen, basert på forsking, komme frem til den beste måten vi kan møte og trygge barn på under tilvenning til barnehage. 
Vi synes det er viktig å kunne fornye vår pedagogikk for å kunne tilby det beste for barna i barnehagen”.

Duong Nguyen
Styrer, Gnist Tiller


For deltakere i prosjektet innebærer det innsamling av forskningsdata i form av spyttprøver og loggføring noen få bestemte dager før barnet starter i barnehagen og i første perioden av barnehageoppstarten. “Liten og ny i barnehagen” er en del av den nasjonale satsingen som skal bidra til styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. 

Les mer om prosjektet på www.litenogny.com