gnist_festerarsen_tonemolnes_2019_TMO1022-lowres.jpg

Med fokus på systematisk forbedringsarbeid og pedagogisk kvalitet

Interne revisjoner er et av de viktigste verktøyene vi har i Gnist barnehager for å sikre kontinuerlig forbedring av vår organisasjon. - Områdene vi bestemmer oss for å innlemme i de årlige internrevisjonene får tydelig fokus både i forkant og etterkant av revisjonene og bidrar til at vi leverer et enda bedre tilbud til barna og deres foreldre, sier kvalitetssjef Janne Lyngby.

Slik foregår en internrevisjon
Under en internrevisjon ønsker vi å avdekke om vårt kvalitetssystem er implementert og fungerer effektivt i våre barnehager. I planleggingsfasen velges ut hvilke områder det er ønskelig å se nærmere på, for eksempel opplæring av nyansatte. - Selve internrevisjonen gjennomføres ved at vi drar på besøk til barnehagene og undersøker om aktiviteter gjennomføres slik vi har planlagt og slik de er beskrevet i vårt ledelsessystem (internkontrollsystem) som vi kaller Kvalitetshåndboka. Dette gjør vi i hovedsak ved å intervjue medarbeiderne i barnehagen og ved å sjekke dokumentasjon av aktiviteter, sier Janne. Internrevisjonen inkluderer også en omvisning i barnehagen. Her gjøres en generell vurdering av det fysiske læringsmiljøet og barnehagen får hjelp til å avdekke eventuelle forhold som utgjør en sikkerhetsrisiko for barna som de selv har oversett. Som ISO-sertifisert barnehage (ISO 9001:2015) er internrevisjoner et krav. 

Vurdering av pedagogisk kvalitet 
I tillegg til de ordinære internrevisjonene, gjorde vi i fjor en vurdering av den pedagogiske praksisen i flere av barnehagene våre. - Her har vi sett på hvordan de ansatte i barnehagen samhandler med barna og støtter opp om relasjoner barna imellom, samt hvordan de støtter språkutvikling og utvikling av kognitive ferdigheter, sier Janne. Denne vurderingen ble gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, og det ble benyttet anerkjente vurderingsverktøy (Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS) for storbarnsavdelinger og Infant/Toddler Environment Rating Scale (ITERS) for småbarnsavdelinger) som også benyttes i forskningssammenheng når man ønsker å måle den pedagogiske kvaliteten i barnehager.

Læring på tvers av kjeden
Tilbakemeldingene fra revisorer og barnehagene som blir revidert er unison; det som får økt fokus blir vi bedre på. - Prosessen er i seg selv svært lærerik, både for barnehagene som blir revidert og for barnehagelederne som sammen med administrasjonen gjennomfører revisjonene. Vi leter også etter eksempler til etterfølgelse der enkelte barnehager har en praksis som er så god at vi ønsker å lære av dette, og heve kvaliteten i alle barnehagene våre ved å innføre en enda bedre felles beste praksis. På denne måten hjelper barnehagene hverandre med å bli bedre, sier Janne.