En god barnehage har utforsking og lek i fokus

I Gnist Barnehager anser vi barnehagen som det første utdanningstrinnet for barnet ditt. Barnet skal ha det godt her og nå, men vi må også ruste det til å håndtere fremtiden. Lek og utforsking er viktige verktøy for at barnet skal tilegne seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter. Derfor er lek og utforsking to nøkkelbegreper for oss.

 

Barnet ditt utvikler seg og får venner gjennom leken
Leken har en svært sentral rolle i barnehagen. Den er viktig for barnets trivsel og glede, og det er gjennom leken barnet lærer. Sosial kompetanse, kunnskap og språk er blant de ferdighetene som utvikles og styrkes når barnet ditt leker. Lek er den beste måten for barnet ditt å bli inkludert i fellesskapet på. Gjennom lek lærer barnet seg selv og verden å kjenne, og knytter gode vennskap.
 

Barnet ditt utvikler gode læringsstrategier gjennom utforsking
Samfunnsutviklingen går i et rasende tempo, og derfor blir evnen til å søke og ta til seg ny kunnskap en viktig kompetanse for barnet. Evnen til å utforske og undre seg over ulike fenomener ligger latent i de fleste små barn. I Gnist Barnehager skal våre medarbeidere observere og fange opp situasjoner som inviterer til utforsking. Det skal føles gøy og oppbyggende å lære nye ting. Gjennom samspill med en voksen kan barnet bruke sin nysgjerrighet som utgangspunkt til å lage hypoteser og gjennom informasjonssøking eller uttesting erfare om disse stemmer. Barna skal ikke lære alt innen de er seks år, men vi vil jobbe for å temme læringslysten. 

Nasjonale krav til opplæring i barnehagen – med tilleggskvaliteter fra Gnist Barnehager

Etter at barnehagene ble en del av Kunnskapsdepartementet i 2005, ble det utviklet en felles nasjonal bestemmelse for innholdet i barnehagen. Denne bestemmelsen har fått navnet «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver». Rammeplanen setter blant annet krav til ivaretakelse av barnets sosiale, språklige, motoriske, intellektuelle og kreative utvikling.

Alle barnehager i landet er forpliktet til å jobbe etter rammeplanen som sørger for felles retningslinjer og mål for hva barnehagene skal levere. Rammeplanen sier ikke hvordan målene skal oppfylles, og derfor jobber barnehagene ulikt for å oppfylle disse bestemmelsene.


Vi tar utgangspunkt i barnets forutsetninger og innspill
I Gnist Barnehager har vi et grunnleggende syn som sier at alle barn er forskjellige - de er ulike individer med unike særtrekk. For at barnet ditt skal utvikle seg optimalt, tar vi utgangspunkt i barnets styrker og interesser. På bakgrunn av observasjoner og barnets innspill, tilpasser vi tilbudet og velger egnet innfallsvinkel. Derfor kan metodene for hvordan vi realiserer rammeplanens mål være ulikt fra barn til barn, og fra barnegruppe til barnegruppe. Hos oss tilpasser vi våre metoder og strategier til barna og ikke omvendt. 

 
Kvalitet hos oss handler om Kompetente, Engasjerte, Effektive og Nytenkende medarbeidere
Vi mener at nok ansatte er et viktig, men ikke et tilstrekkelig parameter for å oppnå kvalitet i barnehagen. For oss holder det ikke med nok ansatte. For oss er det viktig med dyktige ansatte som brenner for jobben sin. Et ektefølt engasjement og en glød for at hvert enkelt barn skal bli sitt beste jeg basert på sine forutsetninger. I stor grad handler dette om en holdning: Hver dag gjør vi vårt ytterste for at barnet ditt skal få det beste ut av dagen. En slik holdning skapes kun gjennom å jobbe målrettet med å utvikle kulturen i barnehagen – et arbeid vi tar på største alvor. Derfor har vi fire verdier som vi jobber etter hver dag: Kompetent, Engasjert, Effektiv og Nytenkende. 

Kompetent betyr at vi har solid faglig kunnskap og et dyktig personell med variert kompetanse. I tillegg må det være en gnist i det som gjøres. En iver, en glede og et engasjement i at «i dag skal jeg gjøre mitt beste for at barna skal ta ut sitt potensial». Vi mener kvalitet i barnehagen også handler om å se effektive løsninger. Hos oss skal vi ikke være tidseffektive, men leke- og læringseffektive. Det betyr at vi tilrettelegger for lek og utforskning i alle situasjoner, og benytter effektive arbeidsverktøy, slik at vi kan tilbringe mest mulig tid sammen med barna. 


Alle våre barnehager ligger i nærheten av natur og friluftsområder
I Gnist Barnehager har vi en sterk natur- og friluftsbasert kultur. Det å bevege seg i skog og mark, og benytte seg av naturen representerer sunne, gode og positive verdier. Uteaktiviteter er en viktig del av Gnist Barnehager. Et aktivt uteliv er helsefremmende og skaper trivsel for både barn og voksne, samtidig som det gir barnet rom for å være utforskende og nysgjerrig. For å ta vare på naturen må vi kjenne den og bli glad i den. Gjennom gode naturopplevelser er vi med på å gi barna en gryende forståelse for miljøvern og bærekraft. Derfor er det ingen tilfeldighet at alle våre barnehager ligger i nærheten av natur og friluftsområder.


Vi vil alltid bli bedre
I Gnist Barnehager går vi på jobb hver dag for å gi deg og barnet ditt det beste barnehagetilbudet. Dette gjenspeiles i visjonen vår: «Med respekt for barn, foresatte og ansatte utvikler vi landets beste barnehager», og dette fungerer som en ledestjerne i alt vi foretar oss. For stadig å bevege oss mot dette målet har vi blant annet en intern kvalitetsenhet, som støtter og utfordrer våre barnehager i å nå våre strenge kvalitetskrav. I tillegg er det viktig for oss å anerkjenne våre medarbeideres kompetanse i vår kontinuerlige streben etter forbedring. Kun med en slik tillit, kan de bruke sitt faglige skjønn som grunnlag for en videreutvikling av praksis til det beste for barnet.  

De syv områdene i Rammeplanen

Gnist Barnehager jobber etter allmennpedagogiske prinsipper. Det betyr at vi jobber strukturert og systematisk ut fra Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, ved siden av å følge vårt eget pedagogiske grunnsyn om at alle barn er unike og forskjellige. Disse to elementene er fundamentet for alt vi gjør i Gnist Barnehager, og har stor betydning for ditt barns trygghet, utvikling og trivsel i barnehagehverdagen.


Rammeplanen understreker barnehagens særegenhet som pedagogisk virksomhet. Omsorg, lek, danning og læring er viktig og konkretiseres blant annet gjennom syv områder. De syv områdene er tett knyttet sammen og skal sees i en sammenheng. Fagområdene er sentrale for barnets utvikling og læring, og er en del av barnehagens innhold: 1) Kommunikasjon, språk og tekst, 2) Kropp, bevegelse, mat og helse, 3) Kunst, kultur og kreativitet, 4) Natur, miljø og teknologi, 5) Antall, rom og form 6) Etikk, religion og filosofi og 7) Nærmiljø og samfunn.

I lek, aktiviteter og hverdagssituasjoner legger vi til rette for at barnet ditt blir utfordret innenfor disse syv områdene. Hensikten er å gi barnet nye erfaringer, kunnskaper og ferdigheter, slik at det stadig kan utvikle seg, føle mestring, bli selvstendig og få en best mulig barnehagehverdag.

Nedenfor har vi laget en oversikt over de syv områdene med en kort beskrive av hvordan vi daglig arbeider med disse i Gnist Barnehager.

1.    Kommunikasjon, språk og tekst
I Gnist Barnehager skapes et språkstimulerende miljø, hvor barn og voksne daglig opplever spenning, glede og samhandling gjennom rim og regler, sang og eventyr og ikke minst gjennom gode samtaler.  Vi legger til rette for at det enkelte barn kan utvikle språk og ordforråd i sitt eget tempo ut fra alder og personlige forutsetninger. Vi gir ekstra støtte til barn med ulike former for kommunikasjonsvansker. En god språkutvikling er viktig for barnets sosiale utvikling, dets behov for å uttrykke seg, og ikke minst nødvendig for barnets medvirkning i  hverdagen.

2.    Kropp, bevegelse, mat og helse
I Gnist Barnehager stimulerer vi barns motoriske utvikling, og er opptatt av at barn skal få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Barna får utforske og teste ut egen kropp gjennom aktiviteter i barnehagen, og gjennom varierte turmål i naturen og nærmiljøet. Ved å være kroppslig aktiv, lærer barna seg selv og verden å kjenne. Vi er også opptatt av å servere barna sunn og næringsrik mat. Det er viktig at barna får et sunt forhold til mat og matvaner.

3.    Kunst, kultur og kreativitet
I Gnist Barnehager får barna et mangfold av muligheter til å uttrykke seg estetisk, til å bruke fantasi, være kreativ og oppleve skaperglede og mestring. Barna oppfordres til å utfolde seg kreativt gjennom formingsaktiviteter, musikk, dans og drama, rim og regler, språk og friluftsliv. Vi liker å skape ting sammen med barna, og sørger for at de daglig har tilgang til bøker, bilder, instrumenter, utstyr og en rekke aktiviteter som motiverer og inspirerer dem til å uttrykke seg kreativt.

4.    Natur, miljø og teknologi
I Gnist Barnehager får barn gleden ved å bruke naturen gjennom alle årstidene. Her kan de studere, oppdage og undre seg over dyr og vekster, samt få erfaringer med å bevege seg i ulendt terreng. Barna får utforske naturen gjennom varierte turmål i skog og mark, fjell og fjære, og får god innsikt i miljø og hvordan ta vare på naturen. I Gnist Barnehager får barna erfaring med ulike typer teknologi slik at de er rustet til å gå videre i skolen.

5.     Antall, rom og form
I Gnist Barnehager legger vi til rette for at barna tilegner seg forberedende matematikk gjennom lek og samtaler, og vi støtter deres interesser for tall, former og figurer. Barna har blant annet tilgang til spill, tellemateriell, leker og formingsaktiviteter. Gjennom undring, utforskning og opplevelser bidrar vi til tidlig og god stimulering av den matematiske forståelsen. 

6.    Etikk, religion og filosofi
I Gnist Barnehager tar vi oss tid til å undre oss sammen med barna over livets mysterium, og tar deres spørsmål, undring og tro på alvor og møter dem med respekt. Vi gir rom for opplevelser, ettertanke og gode samtaler, og er opptatt av forståelse, toleranse og respekt for ulikheter. Vi lærer barna om nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og vennskap gjennom å være gode rollemodeller, ha interessante samtaler og la barna erfare og løse situasjoner selv.

7.  Nærmiljø og samfunn
I Gnist Barnehager vektlegger vi barnas stemme. Det er viktig for oss at hvert barn opplever egen deltakelse i fellesskapet. Og at barna erfarer at alle mennesker, uansett alder, kjønn og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap. Vi tilrettelegger for at barna skal bli kjent med nærmiljøet gjennom å gå turer og utforske. Om nærmiljøet har sykehjem, brannstasjon, kirke eller andre institusjoner eller arbeidsplasser, besøker vi dem gjerne. På denne måten får barna anledning til å oppleve meningsfylte møter med andre mennesker, og bli kjent med ulike samfunn og roller.