En god og moderne barnehage leverer mer enn omsorg

En god barnehage er ikke bare et sted hvor barnet ditt har det trygt og godt gjennom dagen, men et sted hvor det lærer og blir stimulert til å utvikle seg ut fra egne forutsetninger. Kravene til hva en barnehage skal være har endret seg drastisk, fra å være et trygt «oppbevaringssted» til en del av et helhetlig utdanningsløp. Både myndighetene og vi som jobber i Gnist Barnehager anser en profesjonell barnehage som det første utdanningstrinnet for barnet ditt. Leken er barnets verktøy for å tilegne seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter på dette stadiet. Derfor går lek og læring hånd i hånd i Gnist Barnehager.

 
Barnet ditt utvikler seg og får venner gjennom leken
Leken har en svært sentral plass i barnehagen. Den er viktig for barnets trivsel og glede, og det er gjennom leken barnet lærer. Sosial kompetanse, kunnskap og språk er blant de ferdighetene som utvikles og styrkes når barnet ditt leker. Lek er den beste måten for barnet ditt å bli inkludert i fellesskapet på. Gjennom lek lærer barnet seg selv og verden å kjenne, og knytter gode vennskap.

Vi tar utgangspunkt i barnets forutsetninger
I Gnist Barnehager har vi et grunnleggende syn som sier at alle barn er forskjellige - de er individer med unike særtrekk. For at barnet ditt skal få utvikle seg optimalt mener vi det må få utvikle seg i takt med sine individuelle forutsetninger og sitt utgangspunkt. Derfor er det viktig for oss å legge til rette for læring, og støtte barnet på dets vei mot selvstendighet. Dette er vårt pedagogiske grunnsyn i Gnist Barnehager.

 

Nasjonal standard for opplæring i barnehagen – med tilleggskvaliteter fra Gnist Barnehager

Etter at barnehagene ble en del av Kunnskapsdepartementet i 2005, er det utviklet en felles nasjonal bestemmelse for innholdet i barnehagen. Denne bestemmelsen har fått navnet «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver». Rammeplanen legger blant annet opp til å stimulere barnets sosiale, språklige, motoriske, intellektuelle og kreative utvikling.

Alle barnehager i landet er forpliktet til å jobbe etter Rammeplanen. Samtidig er det forskjell på hvordan barnehagene jobber for å oppfylle bestemmelsene. Alle i startfeltet på 10 km langrenn under OL har et felles mål (vinne rennet) og en felles plan for hvordan de skal gjøre det (gå så fort som mulig på ski), men alle går ikke like fort av den grunn. Rammeplanen for barnehage sørger for et felles mål om hva barnehagene skal levere (utviklingsområder for barna), men ikke et felles hvordan. Det er «hvordan-et» som avgjør i hvilken grad målet nås og hvor godt man jobber innen Rammeplanens utviklingsområder. Les mer om dette her.
 
Kvalitet er mer enn antall pedagoger
Vi som driver barnehage påtar oss en stor samfunnsoppgave når vi sørger for ditt og andre barns læring og utvikling. For at barnehagen skal møte denne oppgaven på en forsvarlig måte, har Stortinget vedtatt et minstekrav til andel fagutdannet personell. Tilstrekkelig mange barnehagelærere er en viktig forutsetning for at barnets utviklingsbehov blir forstått og ivaretatt. I våre barnehager definerer vi i tillegg kvalitet ut fra hvordan våre pedagoger anvender sin fagkunnskap til å skape det beste læringsmiljøet for nettopp ditt barn.
 
Kvalitet hos oss handler om Kompetente, Engasjerte, Effektive og Nytenkende medarbeidere
Det handler om å brenne for jobben sin. Et ektefølt engasjement og en glød for at hvert enkelt barn skal bli sitt beste jeg ut fra sine forutsetninger. I stor grad handler dette om en holdning: Hver dag gjør vi vårt ytterste for at barnet ditt skal få det beste ut av dagen. En slik holdning skapes kun gjennom å jobbe målrettet med å utvikle kulturen i barnehagen – et arbeid vi tar på største alvor. Derfor har vi fire verdier som vi jobber etter hver dag: Kompetent, Engasjert, Effektiv og Nytenkende.

Kompetent betyr at vi har solid faglig kunnskap og et dyktig personell med variert kompetanse. I tillegg må det være en gnist i det som gjøres. En iver, en glede og et engasjement i at «i dag skal jeg gjøre mitt beste for at barna skal ta ut sitt potensial». Vi mener kvalitet i barnehagen også handler om å se effektive løsninger og nye muligheter som kommer barna til gode. Derfor forsøker vi hele tiden å lage nye, kreative og spennende aktiviteter, samtidig som vi benytter effektive arbeidsverktøy, slik at vi kan tilbringe mer tid sammen med hvert barn.
 
Alle våre barnehager ligger i nærheten av natur og friluftsområder
I Gnist Barnehager har vi en sterk natur- og friluftsbasert kultur. Det å bevege seg i skog og mark, og benytte seg av naturen representerer sunne, gode og positive verdier. Uteaktiviteter er en viktig del av Gnist Barnehager. Et aktivt uteliv er helsefremmende og skaper trivsel for både barn og voksne i barnehagen, samtidig som det gir barnet rom for å være utforskende, nysgjerrig og undrende. Derfor er det ingen tilfeldighet at alle våre barnehager ligger i nærheten av natur og friluftsområder.

Vi vil alltid bli bedre
I Gnist Barnehager går vi på jobb hver dag for å gi deg og barnet ditt det beste barnehagetilbudet. Dette gjenspeiles i visjonen vår: «Med respekt for barn, foresatte og ansatte utvikler vi landets beste barnehager», og fungerer som en ledestjerne i alt vi foretar oss. For stadig å bevege oss mot dette målet har vi en intern kvalitetsenhet, som utvikler verktøy, driver opplæring og gjennomfører kontroller og tilsyn slik at hver barnehage til enhver tid tilfredsstiller våre strenge kvalitetskrav.

Et eget verktøy for måling av kvaliteten i våre barnehager
Bemanning og areal er viktig for kvalitet i barnehagen. Samtidig er vi i Gnist Barnehager overbevist om at kvalitet handler om mer enn dette. Personlig engasjement, holdninger og samarbeidsklima i barnehagen er like viktig. Derfor har vi utviklet et omfattende kvalitetssystem som måler kvalitet i et større perspektiv. Dette gjør vi for å sikre at Gnist Barnehager gir deg det beste barnehagetilbudet i landet. Gjennom vårt kvalitetssystem evaluerer og måler vi alle våre medarbeidere og barnehager mot strenge kriterier. Når vi finner noe som kan forbedres, utvikler vi en plan for den aktuelle barnehagen for å styrke det nødvendige området.

 

De syv områdene i Rammeplanen

Gnist Barnehager jobber etter allmennpedagogiske prinsipper. Det betyr at vi jobber strukturert og systematisk ut fra Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, ved siden av å følge vårt eget pedagogiske grunnsyn om at alle barn er unike og forskjellige. Disse to elementene er fundamentet for alt vi gjør i Gnist Barnehager, og har stor betydning for ditt barns trygghet, utvikling og trivsel i barnehagehverdagen.

Rammeplanen understreker barnehagens særegenhet som pedagogisk virksomhet. Omsorg, lek, danning og læring er viktig og konkretiseres blant annet gjennom syv områder. De syv områdene er tett knyttet sammen og skal sees i en sammenheng. Fagområdene er sentrale for barnets utvikling og læring, og er en del av barnehagens innhold: 1) Kommunikasjon, språk og tekst, 2) Kropp, bevegelse, mat og helse, 3) Kunst, kultur og kreativitet, 4) Natur, miljø og teknologi, 5) Antall, rom og form 6) Etikk, religion og filosofi og 7) Nærmiljø og samfunn.

I lek, aktiviteter og hverdagssituasjoner legger vi til rette for at barnet ditt blir utfordret innenfor disse syv områdene. Hensikten er å gi barnet nye erfaringer, kunnskaper og ferdigheter, slik at det stadig kan utvikle seg, føle mestring, bli selvstendig og få en best mulig barnehagehverdag.

Nedenfor har vi laget en oversikt over de syv områdene med en kort beskrive av hvordan vi daglig arbeider med disse i Gnist Barnehager.

1.    Kommunikasjon, språk og tekst
I Gnist Barnehager skapes et språkstimulerende miljø, hvor barn og voksne daglig opplever spenning, glede og samhandling gjennom rim og regler, sang og eventyr og ikke minst gjennom gode samtaler.  Vi legger til rette for at det enkelte barn kan utvikle språk og ordforråd i sitt eget tempo ut fra alder og personlige forutsetninger. Vi gir ekstra støtte til barn med ulike former for kommunikasjonsvansker. En god språkutvikling er viktig for barnets sosiale utvikling, dets behov for å uttrykke seg, og ikke minst nødvendig for barnets medvirkning i  hverdagen.

2.    Kropp, bevegelse, mat og helse
I Gnist Barnehager stimulerer vi barns motoriske utvikling, og er opptatt av at barn skal få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Barna får utforske og teste ut egen kropp gjennom aktiviteter i barnehagen, og gjennom varierte turmål i naturen og nærmiljøet. Ved å være kroppslig aktiv, lærer barna seg selv og verden å kjenne. Vi er også opptatt av å servere barna sunn og næringsrik mat. Det er viktig at barna får et sunt forhold til mat og matvaner.

3.    Kunst, kultur og kreativitet
I Gnist Barnehager får barna et mangfold av muligheter til å uttrykke seg estetisk, til å bruke fantasi, være kreativ og oppleve skaperglede og mestring. Barna oppfordres til å utfolde seg kreativt gjennom formingsaktiviteter, musikk, dans og drama, rim og regler, språk og friluftsliv. Vi liker å skape ting sammen med barna, og sørger for at de daglig har tilgang til bøker, bilder, instrumenter, utstyr og en rekke aktiviteter som motiverer og inspirerer dem til å uttrykke seg kreativt.

4.    Natur, miljø og teknologi
I Gnist Barnehager får barn gleden ved å bruke naturen gjennom alle årstidene. Her kan de studere, oppdage og undre seg over dyr og vekster, samt få erfaringer med å bevege seg i ulendt terreng. Barna får utforske naturen gjennom varierte turmål i skog og mark, fjell og fjære, og får god innsikt i miljø og hvordan ta vare på naturen. I Gnist Barnehager får barna erfaring med ulike typer teknologi slik at de er rustet til å gå videre i skolen.

5.     Antall, rom og form
I Gnist Barnehager legger vi til rette for at barna tilegner seg forberedende matematikk gjennom lek og samtaler, og vi støtter deres interesser for tall, former og figurer. Barna har blant annet tilgang til spill, tellemateriell, leker og formingsaktiviteter. Gjennom undring, utforskning og opplevelser bidrar vi til tidlig og god stimulering av den matematiske forståelsen. 

6.    Etikk, religion og filosofi
I Gnist Barnehager tar vi oss tid til å undre oss sammen med barna over livets mysterium, og tar deres spørsmål, undring og tro på alvor og møter dem med respekt. Vi gir rom for opplevelser, ettertanke og gode samtaler, og er opptatt av forståelse, toleranse og respekt for ulikheter. Vi lærer barna om nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og vennskap gjennom å være gode rollemodeller, ha interessante samtaler og la barna erfare og løse situasjoner selv.

7.  Nærmiljø og samfunn
I Gnist Barnehager vektlegger vi barnas stemme. Det er viktig for oss at hvert barn opplever egen deltakelse i fellesskapet. Og at barna erfarer at alle mennesker, uansett alder, kjønn og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap. Vi tilrettelegger for at barna skal bli kjent med nærmiljøet gjennom å gå turer og utforske. Om nærmiljøet har sykehjem, brannstasjon, kirke eller andre institusjoner eller arbeidsplasser, besøker vi dem gjerne. På denne måten får barna anledning til å oppleve meningsfylte møter med andre mennesker, og bli kjent med ulike samfunn og roller.