Gnist_Hessa_195A5842_fotoKristinStoylen.jpg

Apper for de minste

Forrige spalte handlet om utendørsaktiviter, men dessverre har de færreste av oss mulighet til å være like aktive med poden gjennom hele dagen. I disse hjemmekontor-tider må mor og far få unna litt jobb, og hva skal barnet gjøre da? Her får du tips til gode apper som fremmer læring og aktiv deltakelse.


I Gnist Hessa jobbes det aktivt med barnehagens digitale praksis, og Nadia Hånde, som er fagressurs i barnehagen, deler gledelig sine tips for god digital praksis i møte med små barn. 


Digitale hjelpemidler
Situasjonen rundt oss har gjort hverdagen veldig annerledes. Mye av tiden som barna tidligere fylte med samvær og sosialisering i barnehagen, står nå åpen. Dette må naturlig nok fylles med annet innhold. I tillegg til spill kan iPaden brukes til å ivareta de sosiale tomrommene barna ellers vil oppleve. Kanskje kan dere ringe bestemor? Eller gode venner fra barnehagen som man ikke har sett på en stund? I disse tider er faktisk bredbånd et fint verktøy for å opprettholde vennskaps- og familiebånd. 

Planlegg skjermbruken
Mor og far trenger avbrekk til å ivareta jobben og ikke minst seg selv. Derfor skal ikke foreldre ha dårlig samvittighet for å la barnet ta i bruk nettbrettet. Likevel anbefaler Nadia at man lager en tydelig plan for når på dagen, og i hvilket tidsrom, barnet skal få låne nettbrettet slik at det sikres variasjon i hverdagen. Mange av appene inneholder reklame som kan gjøre spillopplevelsen dårlig. Barnet risikere å stadig forstyrres av avbrudd i form av kjøpsanbefalinger. Forstyrrelser for barnet vil fort gi forstyrrelser for foreldre også.

Involver deg
Det er viktig at du som foreldre involverer deg i barnas virtuelle verden. Når man deler erfaringer, styrkes også samholdet og læringen. Dette betyr ikke at du må sitte pal med barnet hver gang det bruker digitale verktøy, men et tips er å sette av litt tid til involvering. Bruke noen minutter daglig. Sett deg ned med barnet, vis interesse, snakk om det som skjer og hva barnet gjør.  

Nadia kan anbefale følgende apper: 

 • Syng (fra 1 år): En sangapp med kjente barnesanger. 
 • Sort it out (fra 2 år): En sorteringsapp som fremmer kategoriseringsferdigheter og matematisk tenkning
 • Spill for barn (fra 2 år): Begrepstrening for de yngste, men også underholdende for de litt endre.
 • Bukkene bruse (fra 3 år): Digital visualisering av det kjente folkeeventyret.
 • Fantorangen (fra 2 år): Fokus på dagligdagse aktiviteter som for eksempel håndvask (ingen dum ferdighet i disse dager). 
 • Bluebot (for førskolebarna): Her får barna en innføring i koding, noe som er en viktig ferdighet for fremtiden. Denne krever litt vokseninvolvering i starten, men Nadia erfarer at barna fort blir selvdrevene.


Great apps for children 

In our previous article we suggested fun and meaningful outdoor activities - feel free to use them as much as you can! However, most of us don’t have the opportunity nor luxury to interact with our children throughout the course of the day. In these "home office times", mum and dad also have to get some work done. In this article we give you advice on which apps that are supportive in promoting learning and active participation for your children.


At Gnist Hessa, they take a digital approach to many activities in the kindergarten. Nadia Hånde, a professional resource in the kindergarten, gladly shares her knowledge on suitable digital learning tools for the younger children.

Digital Aids
The situation we are in, has made everyday life very different. The time our children previously spent socialising with their friends in kindergarten, now needs to be filled with other activities. In addition to games, the iPad can be used to fill the social void the children will otherwise experience. Maybe facetime with your grandmother? Or friends from kindergarten that you haven't seen in a while? In times like these, broadband is a great tool for maintaining friendship and family ties.


Plan the screen usage
Mum and dad may need some time to get some of their work duties done, as well as taking care of themselves, so don’t feel bad for letting your children use the tablet. However, Nadia recommends that you make a set schedule for when it is OK to use it, so that variation is ensured in the children’s everyday life. Many of the apps contain advertisements that can make the gaming experience bad. The child may be constantly disturbed by purchase recommendations, and these disruptions will quickly cause disruptions for parents too.

Involve yourself
It is important that you, as parents get involved in the children's virtual world. Cohesion and learning is strengthened when shared. This does not mean that you have to sit with your child every time they use digital tools, but do set aside some time for involvement, as it is reassuring for both you and your child. Spend a few minutes daily. Sit down with your child, show interest, and talk about the experiences.

Nadia recommends the following apps:

 • Sing (from 1 year). A song app with well-known children's songs.
 • Sort it out (from 2 years). A sorting app that promotes sorting skills and mathematical thinking.
 • Games for children (from 2 years) / "Spill for barn" (in Norwegian). Concept training for the younger ones, but also entertaining for those who are a little older. 
 • Bukkene Bruse (from 3 years). Digital visualisation of the famous folk adventure
 • Fantorangen (from 2 years). Focuses on everyday activities such as washing your hands - (not a stupid skill to practise these days).
 • Bluebot (for preschoolers). Here, the children get an introduction to coding, an important skill for the future. This app requires some adult involvement at first, but in Nadia's experience the children quickly become self-driven.