gnist_barnehager_bjrkavag_tonemolnes_2019_TMO0205.jpg

Ekstraordinær informasjon 12. mars: Stengte barnehager på grunn av koronaviruset

Regjeringen besluttet i dag at alle barnehager skal stenge ordinær drift fra og med i morgen, fredag 13. mars. Dette er et tiltak for å hindre smittespredning.

Barnehagene vil i første omgang være stengt til og med torsdag 26. mars. Vi har imidlertid et tilbud til barnehagebarn med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner. Disse barna kan møte opp i sin barnehage som vanlig så snart behovet er avklart med barnehageleder.

Vi ber familier hvor ingen foreldre kan være hjemme fordi de har en samfunnskritisk jobb om å ta kontakt med barnehageleder dersom dette ikke allerede er meldt fra om. 

Beredskapsutvalget anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene


Vi ber om forståelse for ulempene en stengning medfører, men håper og tror at vi ved å følge helsedirektoratets retningslinjer kan bidra til en redusert smittefare i barnehagenes nærmiljø.


Hilsen oss i Gnist Barnehager!Extraordinary information March 12th: Kindergartens close due to the coronavirus.

Today the government decided that all kindergartens must close all normal operation from March 13th. This is a measure to prevent the spread of the coronavirus. Initially the kindergartens will be closed until Thursday 26th of March. For parents with occupations in socially critical functions, we offer daycare as usual as soon as the need is clarified with the daycare manager.


We ask of the families where no parent can be at home due to their socially critical functions, to contact the daycare manager, if this has not already been done.


The Emergency Response Committee considers the following 15 functions critical to society:

 • Management and crisis management
 • Defense
 • Law and order
 • Health and care rescue
 • ICT security in the civilian sector
 • Nature and environment
 • Security of supply
 • Water and wastewater
 • Financial services
 • Power
 • Electronic communication services
 • Transportation
 • Satellite based services
 • Pharmacies


We ask for your understanding of the disadvantages you may experience due to the closure. Our hope and believe is that by following the Health Directorate's guidelines, we can contribute to a reduced risk of spreading the virus in the kindergartens' local environment.