gnist_barnehager_bjrkavag_tonemolnes_2019_TMO0474.jpg

Skattekista - en ny, midlertidig hverdag

I dag er den første hele uken der barnehagen er stengt. Det vil nok oppleves rart og annerledes, både for liten og stor. Mye tid sammen som familie kan by på fine stunder, men det kan også være utfordrende. Derfor har Marte Hafr, pedagogisk rådgiver i Gnist barnehager, noen tips og råd til hvordan dere kan skape fine hverdager sammen.


Rutiner er gull
Når hverdagen snus opp ned er det viktig å holde på rutinene. Både for deg som voksen og for barnet er det fint å ha en tilnærmet lik dagsrytme hver dag. Oppretthold leggetider og faste måltider for å skape tydelige rammer. Et tips er å ta utgangspunkt i barnehagens dagsrytme og opprettholde denne. Dersom du er usikker på hvordan dagsrytmen er i barnehagen så kan du ta kontakt med oss for informasjon om dette.


Inviter til familiemøte
Et godt tips er å starte dagen med et familiemøte like etter frokost. Sammen kan dere sette opp en plan for hvordan dagen skal være. Snakk om dagens aktiviteter og gjøremål med barna og inkluder de i planleggingen. I barnehagen bruker vi dagtavle hver dag for å forberede barna på hva som skal skje, så dette er noe de kjenner godt til.

Følelsesladet periode
Husk at frykt og sinne går hånd i hånd. Prøv etter beste evne å gjenkjenne og ha kontroll på dine egne følelser, da møter du også barnas følelser bedre. Prøv å unngå og sjekke enhver oppdatering i nyhetsbildet. Dette kan medføre stress for deg som gjør deg psykisk mindre tilstede for barnet. Sett gjerne av faste tidspunkt til når det er greit å oppdatere seg på det som skjer.


Senk ambisjonsnivået
Mange av oss har hjemmekontor i disse dager og da er det viktig å senke skuldrene og innse at man ikke kan være like produktiv på jobb samtidig som man skal være tilstede for barnet. Prøv å senke ambisjonsnivået. De store barna vil i større grad kunne klare seg selv, men små barn må passes på og underholdes i større grad. Avslutningsvis sier vi som pedagogikkprofessor Stein Erik Ulvund om å sjonglere arbeid og barnepass: «Så lenge man gjør så godt man kan, vil det være bra nok.»

Pssst! Vi vil tipse om podkasten “Foreldrekoden” med psykolog Hedvig Montgomery, og episoden “I koronaens tid - hvordan skape en levelig familiehverdag”. Her gir Hedvig råd om situasjonen vi står i, og hvordan man kan snakke med barn i ulike aldre. Klikk her for å lytte

  The Treasure Chest
- How to cope well at home with your loved ones


This is the first full week with the kindergarten closed. It probably feels different and strange, to both children and adults. Quality time spent with your family can be positive and rewarding, however it can also be challenging. That is why Marte Hafr, educational advisor in Gnist kindergartens, shares her advice on how you can experience positive days together.


Routines equals gold
When everyday life is turned upside down, it is important to stick to your daily routines. Both for you as an adult and for your child it is nice to have a steady daily rhythm, maintaining bedtime hours and sticking to regular meals as usual. A tip is to start the day similarly to the kindergarten’s daily rhythm and maintaining it. You may contact the kindergarten for information on how they proceed. 


Invite to a family meeting
A good tip is to start the day off with a family meeting just after breakfast. Together you can set up a plan for what the day should be like. Talk about the day's activities and activities with the children and include them in the planning. In kindergarten, we use day charts every day to prepare the children for what is going to happen, so this is something they know very well.


Emotional period
Remember that fear and anger go hand in hand. Try to recognise and control your own emotions to the best of your ability, then you will also meet the children's emotions better. Try to avoid checking every update in the news. This can cause stress for you, which makes you mentally less present for the child. Feel free to set a fixed time for when it is okay to update on what is happening.

Lower your level of ambition
Many of us have home offices these days. It is therefore important to lower your shoulders and realise that you cannot be as productive at work whilst being present for the child at the same time. Try to lower your level of ambition.  The older children will be able to do better on their own, but young children must be looked after to a greater extent. 

Finally, we agree to the words from educational professor Stein Erik Ulvund, on juggling work and childcare; "As long as you do your best, it will be good enough."


Pssst!
 We can highly recommend the podcast "The Parent Code" with psychologist Hedvig Montgomery, and the episode "In the time of the corona - how to create a livable everyday family life". In this podcast Hedvig gives advice on the situation we are in, and how we should cope with this topic towards children of different ages. Click here to listen!