gnist_barnehager_ratvika_tonemolnes_2019_TMO2478.jpg

Tips til utendørsaktiviteter for de minste

En hverdag der små og store er tett på hverandre kan virke idyllisk på papiret, men det kan fort føre til gnisninger. Da kan det være fint å ta turen ut. Frisk luft og det å være i bevegelse er noe vi alle har godt av, men hva må man ta hensyn til når man går på tur med små barn og hva kan man egentlig finne på?


Morten Falck Skår er pedagogisk leder i Gnist Festeråsen, og han er opptatt av å skape gode naturopplevelser sammen med barna. I følge Morten trenger man ikke gå så langt for å få et godt utbytte av turen. Det kan være enkelt som å gå ut i hagen, til en park eller til skogholtet like ved huset. Nå som man er anbefalt å unngå kontakt med andre, er også dette gode utgangspunkt for å hindre smitte Det er heller ikke så viktig hvor langt man går, men hva man opplever på veien. 


Følg barnet
Den beste og enkleste aktiviteten er rett og slett å følge barnet. Nå som du er tett på barnet i en lengre periode har du en unik mulighet til å bli kjent med barnets interesser. Ved å ta del i det barnet er opptatt av lærer du kanskje barnet ditt å kjenne på nye måter. Sammen kan dere undre dere over fenomener i naturen; en maurtue, en stein eller kanskje en elv? Hva skjer om vi kaster steinen i vannet? Hva om vi kaster en pinne? Og hvordan kjennes det ut når vi stikker hånden ned i vannet? Er det kaldt? Bruk sansene! Lukt, kjenn og smak (om det er trygt). Nå som hverdagen er fylt med usikkerhet og bekymringer, kan dette være mindfullness for både liten og stor. I tillegg er dette fint fordi det skaper gode læringssituasjoner. Ved å snakke og undre seg i fellesskap utvikles barnets (og kanskje også dine) kunnskaper om naturen. Ikke bare det - i tillegg utvikles og stimuleres språket og barnets sanser. 


Naturbingo
Kanskje er dere i humør for en mer strukturert aktivitet? Da er naturbingo et godt alternativ. Naturbingo kan tilpasses barnets alder og det som befinner seg i deres nærmiljø. Tenk over hva dere kan møte på når dere går ut. Kanskje en bil, en gravemaskin, en hund eller et grantre? Basert på dette lager dere et bingobrett på et ark, med bilder eller tegninger av det dere vet finnes i nærmiljøet. Så er det bare å ta beina fatt og starte letingen. Kryss av etterhvert som dere finner det som er avbildet. En annen variant er å ta utgangspunkt i lyder. Lytt etter lyden av et fly, en bil eller kanskje en spesiell fugleart? Naturbingo skaper engasjement og felles fokus.


Skattejakt
For de litt eldre barna kan skattejakt være en morsom aktivitet. Gjem en eller flere gjenstander på et område, og gå på jakt etter disse. Dersom du er i det kreative hjørnet kan du lage en historie om at en karakter (et dyr eller kanskje et troll) har gjemt en skatt som dere må finne. Med de eldste barna i barnehagen har Morten god erfaring med å lage kort med tallene 1-10 (ett tall på hvert kort) samt kort med prikker fra en til ti (et kort med en prikk, et kort med to prikker osv). Når barna har funnet alle kortene kan dere sammen reflektere over sammenhengen mellom tall og prikker. Hvilke kort hører sammen og hvorfor? Lytt til barnets refleksjoner. Kanskje har barnet andre teorier og tanker enn det du først hadde tenkt.

Pssst! Morten snakker om viktigheten av å undre seg, men hva vil det egentlig si? Og hva skal til for å få det til? Det kan lære mer om ved å se denne episoden av «Verdens beste pappa». (se fra kapittel 6 som handler om å undre seg sammen med barnet).

  


 

Great outdoor activities for your little ones (and you)!

Spending time together as a family in an everyday life situation may seem idyllic on paper, but it may certainly cause friction. Fresh air might be a great idea when energy levels are too intense. Being outdoors and in activity is something we all need and benefit from, but what does one take into consideration when being outdoors with children, and which activities are suitable for them? 


Morten Falck Skår
is the educational leader at Gnist Festeråsen and he is dedicated to creating positive experiences in nature for the children. According to Morten, you don’t have to go far, it can be as easy as going out into the garden, a park, or the woods just off the house. Now when it is recommended to avoid contact with others, these are also good areas for minimising the risk of getting an infection. 

Remember; it is not about the distance, but what you experience on the way.

Follow the child

The best and easiest activity is simply following the child. Now that you are close to the child for an extended period of time, you have a unique opportunity to get to know the child's interests. By taking part in what your child is concerned about, you may get to know your child in new ways. Together you can wonder about nature’s many phenomenas; an anthill, a rock or maybe a river? What happens if we throw a stone into the water? What if we throw a stick? And how does it feel when we put our hand into the water? Is it cold? Use your senses! Smell, feel and taste (if it is safe). Now that our everyday life is filled with uncertainty and worries, this can give mindfulness for both you and your child. In addition, it creates space for good learning situations. By talking and experiencing together, the child's (and perhaps your) knowledge of nature will develop further, along with language skills, and the child's senses which also will be stimulated.

Nature Bingo

Maybe you are in the mood for a more structured activity? Nature Bingo is a great alternative. It can be adapted to the child's age and to what is in their immediate environment. Think about what you can come up with when you go out. Maybe a car, an excavator, a dog or a tree? Based on this, you create a bingo board on a sheet, with pictures or drawings of what you have around you. Then you get started with the search. Tick off the pictures/drawings on the sheet as you find the different elements. Another variant is to start with sounds. Listen to the sound of an airplane, a car or maybe a specific bird ? Nature bingo creates commitment and focus.

Treasure Hunt

For the older kids, treasure hunting can be a fun activity. Hide one or more items in an area and go looking for them. If you are feeling creative you can make a story with a character (an animal or maybe a troll) who has hidden a treasure that you must find. With the oldest children in the kindergarten, Morten makes cards with the numbers 1-10 (one number on each card), as well as cards with dots from one to ten (a card with a dot, a card with two dots, etc.). Once the children have found all the cards, you can together reflect on the relationship between numbers and dots. Which cards belong together and why? Listen to the child's reflections. Maybe your child has different theories and thoughts than you first thought.

Pssst! Morten talks about the importance of being allowed to wonder about things, but what does that really mean? And what does it take to get it done? You can learn more by watching this episode of "World's Best Dad" (see from Chapter 6 which is about wondering with the kids).